Lääkehoitoprosessin auditointi

Lääkehoitoprosessin auditoinnin tavoitteena on varmistua siitä, että
sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön toiminta lääkehoidon osalta on
asianmukaista ja turvallista. Auditointi tuottaa hyödyllistä
informaatiota mahdollisista ongelmakohdista. Auditoinnin kohteeksi
voidaan valita koko lääkehoitoprosessi tai sen tiettyjä osa-alueita,
kuten esim. lääkityspoikkeamat tai osaamisen varmistaminen.
Auditoinnin suorittaa kokenut lääkehoidon- ja huollon ammattilainen.
Auditointiraportti käydään läpi palautekeskustelussa yksikön johdon
ja henkilöstön kanssa. Auditoija voi tarvittaessa antaa suosituksia ja
ratkaisuehdotuksia lääkehoitoprosessin laadun ja turvallisuuden
parantamiseksi.

Lääkehoitosuunnitelman laatiminen/päivitys

Lääkehoito yksiköissä perustuu lääkehoitosuunnitelmaan, joka on
osa terveydenhuoltolain 8 §:ssä säädettyä laatu- ja
potilasturvallisuussuunnitelmaa (Turvallinen lääkehoito -opas, THL
2015). Lääkehoitosuunnitelma tulee tarkistaa ja tarvittaessa
päivittää vuosittain. Lääkehoitosuunnitelma voidaan päivittää
lääkehoitoprosessin auditoinnin päätteeksi, tai se voidaan tehdä
erikseen, yhdessä yksikön johdon ja  lääkehoidosta vastaavan
työntekijän kanssa.

Koulutus ja konsultointi

Koulutukset räätälöidään yksikön tarpeet huomioiden.
Koulutustarve voidaan tunnistaa auditoinnin kautta,
lääkityspoikkeamien seurannan tuloksena, esimiehen huomioiden
perusteella tai henkilökunnan kehityskeskustelujen ja toiveiden kautta.

Koulutuksen sisältö voi keskittyä lääkehoitoprosessin eri
osa-alueisiin, kuten esim. riskien tunnistamiseen ja riskilääkkeisiin
tai lääkehuollon järjestämiseen ja lääkehoidon toteuttamiseen.
Koulutusta voidaan järjestää myös kyseiselle yksikölle tärkeistä
lääkehoidon alueista, esim. ikäihmisten lääkehoidon
erityispiirteistä tai muistisairauksien lääkehoidosta.

Lääkehoidon asiantuntijalta saa myös neuvontaa yksittäisissä
lääkehoitoon liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa.

Vastuulääkäripalvelut

Lääkehoitoa toteuttavalla sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköllä
tulee olla vastuulääkäri, joka hyväksyy ja allekirjoittaa lääkehoitosuunnitelman ja henkilökunnan lääkeluvat.

Vastuulääkäripalvelun meille tuottaa Medics24, ja se sisältyy Sirppa Lääkitysturvallisuus -palveluun.

Tutustu palveluun täältä

Lääkehoidon arviointi

Lääkehoidon arvioinnin tarkoitus on varmistua yksittäisen lääkkeiden käyttäjän lääkehoidon tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Lääkehoidon arvioinnissa tarkistetaan lääkelistan ajantasaisuus sekä mahdolliset päällekkäisyydet ja yhteisvaikutukset lääkityksessä. Samalla varmistutaan siitä, että lääkehoito on hoitosuositusten mukaista ja jokaiselle lääkkeelle löytyy käyttötarkoitus. Lääkehoidon arviointi sisältää asiakkaan haastattelun, lääkehoidon arviointiin koulutetun farmaseutin tekemän arvioinnin sekä raportin, jonka asiakas toimittaa hoitavalle
lääkärilleen. Lääkehoito on aina lääkärin vastuulla, eikä siihen tule koskaan tehdä muutoksia ilman lääkärin suosituksia ja määräyksiä.

Lääkehoidon arviointipalvelun tuottaa Lääkehoidon asiantuntijapalvelut Maija Pirttijärvi.

OTA YHTEYTTÄ!